Vedtekter

Vedtekter

§ l Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Vindafjord Arbeidsgiverforum AS. Selskapet er et

aksjeselskap.

 

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Vindafjord kommune.

 

§ 3 Virksomhet

Selskapet har som formål å medvirke til næringsutvikling i Vindafjord kommune.

Grunnlaget for arbeidet er tildeling av statlige kompensasjonsmidler i forbindelse med

fjerning av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

 

I utgangspunktet skal de midler som selskapet årlig blir tildelt tilbakeføres det lokale

næringsliv på en måte som avspeiler de merkostnader som forandringene i ovennevnte

regelverk har påført næringslivet hjemmehørende i Vindafjord kommune.

 

Selskapets midler skal benyttes til ulike tiltak innenfor ulike sektorer og områder som

fremmer næringsutviklingen i disse kommunene. Selskapets styre vil vurdere

innkomne søknader etter kriterier opptrukket i § 4.

 

De tildelte midlene skal forvaltes i henhold til gjeldende retningslinjer gitt fra Det

Kongelige Kommunal og Regionaldepartement.

 

§ 4 Kriterier for tildeling og saksbehandlingsregler

Selskapets midler skal benyttes til ulike tiltak innenfor ulike samfunnssektorer og

områder som fremmer næringsutviklingen i Vindafjord kommune. Dette kan f. eks

være samferdsel, digital infrastruktur, FoU og tiltak for nyskapning,

kompetanseheving, samarbeid mellom skole og næringsliv, og andre tiltak som kan

gjøre næringslivet mer konkurransedyktig og lønnsomt.

 

Bedrifter, eller grupper av bedrifter med virksomheter i Vindafjord kommune kan

søke om tildeling av midler. Fordelingen skal avspeile hver enkel bedrifts

lønnsutgifter fra foregående år, beregnet ut ifra lønnskostnadene ved virksomhetens

avdeling registrert i Vindafjord kommune.

 

Styret gis fullmakt til å administrere søknadene på grunnlag av kriteriene som

departementet setter og å prioritere samarbeidsprosjekter, herunder felles

kompetansehevingsprosjekter, felles kommunale/bygdeutviklingstiltak, som gir bedret

infrastruktur og/eller varig bedring i konkurransebetingelsene, samt tiltak for den

enkelte bedrift av samme karakter. Tildeling av midler til enkeltprosjekt med

tilskuddsramme utover kr 1.000.000,- skal behandles på ekstraordinær

generalforsamling.

 

Søknader sendes skriftlig og behandles av selskapet 1 til 2 ganger per år.

 

Styret må forholde seg til de rammer som en har fått bevilget tilskuddsmidler for.

 

Dersom prosjektene er startet før søknaden er sendt skriftlig dekkes kun kostnader

oppstått fra og med søknadstidspunktet. Kostnader oppstått før søknadstidspunktet

refunderes ikke.

 

Tildelte, men ubenyttede midler (som det ikke er søkt om refusjon for), kan etter

utløpet av påfølgende år overføres til felles fond for ny fordeling.

 

Til omtalte prosjekter kan dekkes inntil 100 % av eksterne kostnader og 1,6 promille

av netto årslønn per time for egne ansatte. Direkte lønn til fri kjøp av kursdeltakere

dekkes ikke.

 

Ved krav om refusjon skal det, basert på søknadenes kostnadsoverslag, utarbeides

revisorbekreftet prosjektregnskap. Refusjonskravene rettes til styret innen utgangen av

søknadenes påfølgende år. Er prosjektet ikke avsluttet innen denne frist, skal styret

orienteres skriftlig, slik at midlene ikke 'omdisponeres.

 

Utbetaling av midler gjøres så snart refusjonskravet er godkjent, under forutsetning av

at midlene fra departementet er utbetalt for fordeling.

 

§ 5 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 100 000, fordelt på 1000 aksjer pålydende kr 100.

 

§ 6 Ledelse

Selskapets styre skal bestå av 7 representanter fra næringslivet.
Kommunen har i tillegg anledning til å stille med en observatør som har møterett og talerett, men ikke stemmerett.

 

Selskapets firma tegnes av styrets formann og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

 

§ 7 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen

2. Valg av styre

3. Valg av klagenemnd

4. valg av valgnemnd for innstilling av kandidater til styre og klagenemnd

5. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

 

§ 8 Stemmerettsbegrensning

Ingen aksjonær kan stemme for mer enn 20 % av aksjekapitalen.

 

§ 9 Forkjøpsrett og fastsettelse av omsetningskursen på aksjene i selskapet

Øvrige aksjonærer har forkjøpsrett ihht aksjelovens regler ved aksjeoverdragninger. Et

eierskifte av aksjer skal skje til pålydende verdi.

 

§ 10 Aksjeeierregistrering

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboka.

 

§ 11 Krav om periodevis endring av aksjonær sammensetningen


Aksjonærsammensetningen vil fremover være basert på fordelingen og avregningen fra 2016. Eventuelle justeringer/endringer av denne må godkjennes av Generalforsamlingen.

 

Aksjesammensetningen avspeiler den forholdsmessige lønnsutbetalingen mellom bedriftene i Vindafjord kommune, beregnet ut i fra lønnskostnaden ved virksomhetens avdeling registrert i Vindafjord kommune ved siste avregning fra Møreforsk i 2016.

 

 

§ 12 Avvikling av selskapet

Avvikling av selskapet følger aksjelovens ordinære bestemmelser om dette. Ved

oppløsning skal ubenyttede midler tilbakeføres til kommunens næringsfond.

 

§ 13 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

 

Vedtatt i Generalforsamling 16.04.2018