Regionalutvikling

Regionalutvikling

VAF hadde frå 2004 til 2017 en støtteordning til regionale utviklingsprosjekter.
Formål:
• Støtte utvikling av nærmiljøet gjennom infrastrukturtelle/regionalutviklende tiltak.
• Gjøre Vindafjord kommune til en attraktiv plass å bosette seg.
• Bidra til et godt og variert fritidstilbud til innbyggerne i regionen, og fokusere på trivselstiltak. 
• Styrke/bedre forholdene for næringsinteressene. 

Eksempler på prosjekter som har mottatt støtte:

  • Vikedal Fleirbrukshall
  • Kunstgress SR-Bank Stadion Ølen
  • Krambu-museet Ølen
  • Tarzanløype Ølensvåg
  • Skjold Arena, Skjold
  • Kunstgressbane, Sandeid
  • JoaKari-parken Ølen

VAF har fra 2005-2017 tildelt ca 80 mill til totalt ca 150 prosjekter. Det utgjør pr innbygger ca
8 900,-

Støtteordningen ble avsluttet fra 01.01.2017 pga avvikling av kompensasjonsordningen av AGA-midler. 
Kompensasjonsordningen tilknyttet AGA-midler var en ordning som skulle kompensere bedrifter i enkelte distrikter over en viss størrelse som fikk økte arbeidsgiveravgifter ibm en regelendring i 2003. En andel av de økte utgiftene til bedriftene kom tilbake til Vindafjord og har blitt forvaltet av VAF. 
Midlene har vært øremerket kompetanseheving for lokalt næringsliv (kurs og opplæring) og regionale utviklingsprosjekter. 

I tillegg har det blitt gitt midler til kommunikasjonsprosjektet medvind24.no (med formål om å kommunisere ut historier om vårt lokale næringsliv) og etablererstøtte (til nyetablerere)

Ølen IL - SR-Bank Stadion

Ølen IL - Westcon banen

Bjoa Helsehus

Skjold Arena

Joarkari parken i Ølen

Sykkel- og gangvei i Ølensvåg